Gramsci

di tramedipensieri

Graffiti nel bronx - Antonio Gramsci

Graffiti nel bronx – Antonio Gramsci

Antoni Alesincu e Ghilarzesu
balente politicu e pensadore
ammiradu comente iscrittore
animas de populu ad’atzesu
bonas teorias a postu in mesu
cà de valores e morales intendidore
oe! Chi l’as’ana perdidas de vista
lu pianghimus che biu cussu sotzialista…

esempiu de bonura e altruismu
ad’incantadu tzente totta canta
cando imprijonadu dae fascismu

appretziadu in bidda de Abbasanta
non li sun mancadas bideas de progressismu
chi cun orgogliu populu sardu si nd’è bantà-da

e in cussa tumba forsi est penende e s’est girende
pro cantu macchine in Italia s’est bidende ..

Frantziscu Masia..

*Il Bronx celebra Antonio Gramsci.
Nel degradato quartiere di New York è stata creata un’installazione artistica in omaggio al politico italiano di origine sarda